Kế hoạch cải cách hành chính cấp xã

  -  
*

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về CCHC, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện các nội dung trọng tâm CCHC trên địa bàn xã nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về CCHC.

Bạn đang xem: Kế hoạch cải cách hành chính cấp xã

- Từng bước cụ thể hóa một trong các nội dung đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Đẩy mạnh CCHC, chính quyền số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan đơn vị;

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

2. Yêu cầu

- Triển khai, thực hiện kế hoạch CCHC năm phải đảm bảo đồng bộ, toàn diện trên cả 6 lĩnh vực của CCHC, trong đó ưu tiên nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các nhiệm vụ, nội dung được xác định là trọng tâm, có tính đột phá trong năm 2021.

- Kết quả CCHC phải hướng tới 3 mục tiêu chủ yếu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tác động tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội, củng cố QPAN và mang lại sự hài lòng của người dân, tổ chức. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2021 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2021.

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. UBND xã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 có chất lượng, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Người đứng đầu đơn vị trực tiếp phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan đơn vị do mình quản lý.

3. UBND xã ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra CCHC tại đơn vị đúng thực chất và đúng quy định. 100% cán bộ, công chức được kiểm tra CCHC trong năm 2021;

4. 100% văn bản QPPL ban hành được xây dựng, thẩm định theo đúng trình tự quy định.

5. Tối thiểu 99% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn. 100% hồ sơ quá hạn được thực hiện việc xin lỗi công dân theo quy định. Phấn đấu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 95% trở lên.

- 100% TTHC do UBND tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết, công khai kịp thời; 100% TTHC được công bố quy trình nội bộ; tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến:

- 100% TTHC được cập nhật công khai trên Cổng thông tin điện tử của xã; Bảo đảm 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa của xã (trừ các TTHC đặc thù).

6. Duy trì việc thực hiện BCCI trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; tăng cường tỷ lệ công dân nộp và nhận kết quả qua dịch vụ BCCI.

7. Thực hiện rà soát 100% cơ cấu tổ chức để sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vận hành hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, giảm chi phí quản lý, điều hành.

8. Bố trí người làm việc đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; 100% cán bộ, công chức trong kế hoạch được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;

9. Thực hiện tốt việc được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn mới 2021-2023 theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 16/2015/NĐ-CP; số 141/2016/NĐ-CP; số 54/2016/NĐ-CP; số 130/2005/NĐ- CP.

10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và kết nối với người dân:

- Tiếp nhận 100% văn bản của cấp trên, chuyển lãnh đạo địa phương phân luồng xử lý công việc.

11. Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

12. Tác động của kết quả CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã: Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC: Các ban, ngành cấp xã; cán bộ, công chức cần cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của xã, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm, bố trí nguồn lực, kinh phí phù hợp để triển khai đồng bộ trên 06 lĩnh vực CCHC.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC xã giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, thực tiễn CCHC của huyện và của xã.

- Thường xuyên tổ chức rà soát, đôn đốc chỉ đạo việc tổ chức, thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng tuần của UBND xã và của các công chức theo dõi, phụ trách từng lĩnh vực cải cách hành chính.

- Triển khai hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại các ban, ngành sau khi được sửa đổi, bổ sung.

- Tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ trách nhiệm của các ngành. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân, nhất là tập trung giải quyết, xử lý các vụ việc tồn đọng.

- Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất, không báo trước, nhất là kiểm tra các lĩnh vực đất đai, lao động TBXH.... Chỉ đạo xử lý, khắc phục kịp thời những vi phạm, sai sót, xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với Kế hoạch CCHC năm 2021 của xã. Đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, phù hợp từng nhóm đối tượng. Đối với những nội dung mới, khó cần làm kỹ công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức, thực hiện; chú trọng nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng; các tiện ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; dịch vụ bưu chính công ích để Nhân dân biết, tiếp cận và sử dụng.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về CCHC cho cán bộ, công chức và trực tiếp là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

- Phát động các phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND xã.

2. Cải cách thể chế

- Tổ chức kiểm tra các văn bản của HĐND, UBND xã ban hành. Theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm do UBND ban hành, nhằm kịp thời phát hiện các sai sót để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng quy định.

- Góp ý có chất lượng các dự thảo văn bản QPPL khi được cấp có thẩm quyền yêu cầu, đề nghị.

- Hoàn thành việc Số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch.

- Triển khai nghiêm túc, kịp thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo hướng chú trọng đến nội dung để đánh giá sự phù hợp, tính khả thi nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản không còn phù hợp.

- Tổ chức thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành văn bản QPPL trên địa bàn xã nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở tại các thôn.

3. Cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

3.1. Về cải cách TTHC

- Kịp thời cập nhật các TTHC do tỉnh công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu công bố kịp thời theo quy định; công khai minh bạch các TTHC.

Xem thêm: 5 Cách Đắp Mặt Nạ Cà Chua Có Tác Dụng Gì ? Đắp Mặt Nạ Cà Chua Có Tốt Không

- Rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch.

- Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

- Khuyến khích các sáng kiến cải cách TTHC, chú trọng cải tiến các khâu từ tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo hướng giải quyết nhanh chóng các TTHC cho tổ chức, cá nhân.

3.2. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, cải tiến các khâu từ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả theo hướng giải quyết nhanh chóng các TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và xử lý các TTHC trên môi trường mạng, đảm bảo 100% các TTHC được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ quá trình thực hiện tại UBND.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tình hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả”. Có giải pháp hiệu quả để tăng cường hơn nữa sự giám sát của Nhân dân đối với hoạt động cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”.

- Triển khai thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước theo phân cấp.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tập trung tham mưu công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung, yêu cầu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP,

5. Cải cách công vụ

- Thường xuyên cử đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn; nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, bán chuyên trách cấp xã, cấp thôn.

6. Cải cách tài chính công

- Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước, Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

- Rà soát, triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2021, phấn đấu vượt thu ngân sách năm 2021 đối với các sắc thuế, phí và cấp quyền sử dụng đất.

- Rà soát tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

- Giải ngân kịp thời kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định;

- Tăng cường công tác kiểm soát đối với các tổ chức việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện công khai tài chính đúng quy định; kiểm tra việc thực hiện dự toán, quyết toán và sử dụng ngân sách theo quy định.

7. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử

7.1. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách ứng dụng CNTT về phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Cụ thể hóa và triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của xã; lồng ghép xây dựng các chương trình, kế hoạch, thực hiện hàng năm, có kiểm tra, đánh giá kết quả và vai trò của người đứng đầu.

- Kế hoạch số 118/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021; Kế hoạch số 58/KH-UBND .....

- Triển khai Kế hoạch truyền thông, phổ biến, hướng dẫn triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Tích hợp đồng bộ, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (về dân cư, đất đai, nhà ở…) tạo nền tảng bền vững cho hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin; gắn quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số với hiện đại hoá nền hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện số hoá hồ sơ, tài liệu, các quy trình nghiệp vụ và mọi giao dịch công vụ, từng bước hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu mở của tỉnh.

- Ưu tiên thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trong cấp uỷ, chính quyền các cấp, bao gồm số hoá hồ sơ, văn bản, tài liệu, mọi quy trình nghiệp vụ và giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với người dân, doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp phát huy hiệu quả các Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách, chủ trương, các lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong đời sống xã hội, đặc biệt trong việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước, tương tác, trao đổi thông tin giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách hiện hành về ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số trên địa bàn xã.

- Thu hút các nguồn lực CNTT; tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương qua các chương trình, dự án CNTT; ngân sách tỉnh, huyện, xã cho đầu tư ứng dụng CNTT. Huy động vốn từ các doanh nghiệp, thuê dịch vụ của doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong và ngoài nước có nguyện vọng đầu tư, hỗ trợ cho lĩnh vực CNTT; tăng cường huy động các nguồn vốn xã hội hóa.

7.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

- Đẩy mạnh thực hiện việc duy trì và cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại đơn vị đảm bảo thực chất hiệu quả.

- Rà soát, cập nhật, bổ sung, sửa đổi kịp thời quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính khi có sự thay đổi.

IV. PHỤ LỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo Kế hoạch này).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 trong dự toán ngân sách hàng năm:

1. Đối với các nhiệm vụ được phê duyệt theo nhiệm vụ riêng, Kế hoạch: Kinh phí thực hiện theo nhiệm vụ, Kế hoạch, được phê duyệt.

2. Đối với các nhiệm vụ có quy định định mức kinh phí cụ thể để thực hiện: Kinh phí chi theo định mức quy định.

3. Các nhiệm vụ khác: Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Ban, ngành, cán bộ, công chức:

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại ngành mình phù hợp với đặc điểm tính chất nhiệm vụ của ngành; chủ động thực hiện các nhiệm vụ CCHC thường xuyên trong năm 2021 theo chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC năm 2021.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra về thực hiện cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức và báo cáo Ủy ban nhân dân xã.

2. Các công chức chủ trì thực hiện các nội dung cải cách hành chính

- Văn Phòng Nội vụ Phụ trách công tác CCHC chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra toàn diện công tác CCHC theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện công tác CCHC theo đúng quy định.

Các công chức chủ trì thực hiện các nội dung cải cách hành chính gồm: Văn phòng thống kê, văn phòng Nội vụ, kế toán - Tài chính, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung cải cách hành chính, đồng thời tổng hợp báo cáo UBND xã, (qua văn Phòng Nội vụ) về các nội dung công tác CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được phân công (định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm theo quy định).

3. Văn phòng - TK - Nội vụ

Chịu trách nhiệm là đầu mối trong việc hướng dẫn, theo dõi thủ tục hành chính khi có thủ tục mới thay đổi; Chủ trì phối hợp với các công chức liên quan kiểm soát chặt chẽ số liệu thủ tục hành chính. Tăng cường việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, cán bộ, công chức giải quyết TTHC.

4. Văn hóa - Thông tin

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa chương trình, nội dung tuyên truyền về CCHC; nâng cao chất lượng tin tức CCHC; hàng tuần, hàng tháng chủ động phối hợp với văn Phòng Nội vụ, các công chức có liên quan để kịp thời cập nhật tin tức về công tác CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã.

- Kịp thời đưa tin tức, ý kiến của người dân về CCHC; nêu gương điển hình tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn xã; thực hiện chuyên mục “Cải cách hành chính” có hiệu quả.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền; giám sát, phản biện nhằm tạo sự ủng hộ và tham gia của cá nhân, tổ chức đối với công tác CCHC.

Xem thêm: Mâm Cúng Về Nhà Mới Gồm Những Gì, Mâm Đồ Lễ Cúng Về Nhà Mới Gồm Những Gì

Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành cấp xã, các thôn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND xã xem xét, giải quyết theo quy định./.