CÁCH TÍNH BÌNH QUÂN TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH

  -  

(NLĐO) - Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội.


Đối với trường hợp tham giabảo hiểm xã hộibắt buộc

Theo Khoản 2Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CPthì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.

Bạn đang xem: Cách tính bình quân tiền lương đóng bhxh

- 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

- Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp tham giabảo hiểm xã hộitự nguyện

TheoĐiều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, cách tính mức bình quân tiền lương tháng/thu nhập tháng được xác định như sau:

Bước 1:Xác định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóngbảo hiểm xã hội

Người lao động yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2021 thì xác định mức điều chỉnh theoThông tư 23/2020/TT-BLĐTBXHnhư sau:

- Đối với người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

5,01

4,25

4,02

3,89

3,61

3,46

3,52

3,53

3,40

3,29

3,06

2,82

2,62

2,42

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1,18

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

- Đối với người đóng BHXH tự nguyện

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh

1,97

1,84

1,69

1,42

1,30

1,22

1,18

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Bước 2:Tính tiền lương tháng/thu nhập tháng sau điều chỉnh (L1, L2… Ln)

L1

=

Tiền lương/thu nhập làm căn cứ đóng BHXH

X

Mức điều chỉnh tương ứng

X

Số tháng đã tham gia theo từng giai đoạn

Bước 3:Tính tổng tiền lương/thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh cho toàn bộ thời gian chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần (L)

Bước 4:Tính tổng thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội (T)

Bước 5:Tính mức bình quân tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T

Ví dụ:

Một công nhân A làm cho công ty B và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 1-2017 đến tháng 1-2020. Công nhân A đã nghỉ việc vào tháng 2-2020. Tháng 4-2021, công nhân A muốn nhận tiền BHXH một lần thì mức bình quân tiền lương được tính như thế nào?


*

Được biết, thời gian đóng bảo hiểm của công nhân A như sau:

- Từ tháng 1-2017 đến tháng 1-/2017, mức lương đóng BHXH là: 3.500.000đ

- Từ tháng 1-2018 đến tháng 9-2018, mức lương đóng BHXH là: 3.700.000đ

- Từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2018, mức lương đóng BHXH là: 4.040.000đ

- Từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2019: Nghỉ không lương, không đóng BHXH

- Từ tháng 7-2019 đến tháng 1-/2019, mức lương đóng BHXH là: 4.070.000đ

- Từ tháng 1-2020 đến tháng 2-2020: mức lương đóng BHXH là: 4.300.000đ

Giải đáp:

Bước 1:Xác định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Theo bảng hệ số điều chỉnh nêu trên thì công nhân A đóng bảo hiểm xã hội từ 2017 đến năm 2020 có mức điều chỉnh lần lượt là 1,10; 1,06; 1,03; 1,00.


Bước 2:Tính tiền lương tháng/thu nhập tháng sau điều chỉnh (L1, L2, …Ln)

- Từ tháng 1-2017 đến tháng 12-2017 (12 tháng):

L1

=

3.500.000

(Tiền lương/thu nhập làm căn cứ đóng BHXH)

X

1,10

(Mức điều chỉnh tương ứng)

X

12

(Số tháng đã tham gia theo từng giai đoạn)

L1 = 46.200.000 đồng

- Từ tháng 1-2018 đến tháng 9-2018 (9 tháng) .

Xem thêm: Ăn Gì Để Hết Lép - Cách Làm Ngực To Tự Nhiên, Không Dao Kéo

L2 = 3.700.000 * 1,06 * 9 = 35.298.000 đồng.

- Từ tháng 10-2018 đến tháng 12-2018 (3 tháng)

L3 = 4.040.000 *1,06 *3 = 12.847.000 đồng.

- Từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2019: Không đóng BHXH nên L4 = 0

- Từ tháng 7-2019 đến tháng 12/2019 (6 tháng):

L5 = 4.070.000 * 1,03 * 6 = 25.152.600 đồng.

- Từ tháng 01/2020 đến tháng 02/2020 (2 tháng):

L6 = 4.300.000 * 1,00 * 2 = 8.600.000 đồng.

Xem thêm: Cách Làm Tào Phớ - Cách Làm Món Tàu Hũ Nước Đường Ngon Mê Ly

Bước 3:Tính tổng tiền lương/thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh cho toàn bộ thời gian chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần (L)

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 = 46.200.000 + 35.298.000 + 12.847.000 + 25.152.600 + 8.600.000 = 128.097.600 đồng.